Heeft u een vergunning nodig voor de renovatie van uw bedrijfsgebouw?

Voor de meeste renovatiewerken moet u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.

Vergunning, melding of vrijstelling?

In principe zijn alle ingrepen die een impact hebben op de ruimtelijke ordening vergunningsplichtig. Onder bepaalde voorwaarden kan de vergunningsplicht vervangen worden door meldingsplicht of kunt u als bouwheer zelfs een vrijstelling bekomen. Die voorwaarden zijn vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, maar de provincie of gemeente kan bijkomende regels opleggen die deze voorwaarden tenietdoet. Informeer u dus zeker op voorhand bij de dienst Stedenbouw op het gemeentehuis.

Even illustreren met een voorbeeld… Stabiliteitswerken aan een voorgevel (o.a. ramen bijmaken) zijn vergunningsplichtig, terwijl u voor diezelfde ingrepen in de achtergevel enkel een melding hoeft te doen. Ook voor interne stabiliteitswerken en de bouw van kleine bijgebouwen (minder dan 40 m2 groot en 3 m hoog) geldt enkel een meldingsplicht. De plaatsing van zonnepanelen is meestal vrijgesteld net zoals onderhoudswerken.

Procedure van een bouwaanvraag

Worden er stabiliteitswerken uitgevoerd, dan stelt de bouwheer samen met de architect een bouwaanvraag met ‘uitgebreide dossiersamenstelling’ op. Zijn er geen stabiliteitswerken nodig, dan kan de bouwheer zelf een aanvraag indienen met ‘eenvoudige dossiersamenstelling’. Voor technische werken en terreinaanleg is een specifieke aanvraag nodig.

Is het dossier klaar, dan levert u het binnen bij de gemeente. De stedenbouwkundig ambtenaar kijkt na of het dossier volledig is en geeft daarvan binnen de 14 dagen bericht. Is de aanvraag ‘volledig en ontvankelijk’, dan begint de procedure te lopen. Daarbij wordt advies ingewonnen van de betrokken diensten en agentschappen, zoals monumentenzorg, wegen en verkeer, waterwegen, landbouw, ... Voor projecten met een grote impact (zeer groot volume, hoogte, oppervlakte, ...) wordt een openbaar onderzoek ingesteld. Het dossier ligt dan 30 dagen lang ter inzage op het gemeentehuis.

Op basis van het dossier en de adviezen neemt de gemeente uiteindelijk een beslissing. Dit gebeurt binnen 105 dagen (75 dagen als geen openbaar onderzoek nodig is) vanaf het bericht van volledigheid. Is er geen beslissing binnen die termijn, dan geldt dat als een stilzwijgende weigering. Zodra u bericht krijgt van de vergunning of de weigering, moet die binnen de 10 dagen aangeplakt zijn bij het bouwterrein en minstens 30 dagen laten blijven hangen. Is er binnen die termijn geen beroep ingesteld tegen de vergunning bij de bestendige deputatie van de provincie, dan kan de renovatie starten.

Opgelet, want een bouwvergunning kan ook vervallen. Begint u niet binnen 2 jaar na afgifte van de vergunning te bouwen, is het gebouw niet binnen de 3 jaar vanaf de start van de bouwwerken winddicht of worden de bouwwerken gedurende 2 jaar stilgelegd, dan kunt u helemaal van voor af aan beginnen.

Wat met de meldingsplicht?

De meldingsplicht is ingevoerd om de administratie rond kleine (ver)bouwprojecten (lees: met beperkte impact op de ruimtelijke ordening) eenvoudiger en sneller te doen verlopen. Als uit te voeren werken meldingsplichtig zijn, dan moeten de plannen enkel ‘melden’ aan de gemeente waarin het gebouw gelegen is. Daarvoor dient u een formulier in, samen met een dossier dat vergelijkbaar is met dat van een bouwaanvraag. Aan de regels rond de medewerking van een architect verandert niets. Het dossier wordt binnengebracht bij de gemeente en 20 dagen later mag u starten.

Wat met de milieuvergunning?

Voor bepaalde milieubelastende activiteiten is een milieuvergunning nodig. Dit is een soort van exploitatievergunning die eerder samenhangt met de aanwezigheid van hinderlijke installaties dan met het gebouw op zich. Toch kijkt u best na of de milieuvergunning na de renovatiewerken nog in orde blijft. Sowieso moet u een melding doen, maar wanneer uw bedrijf bv. in een hogere milieuklasse terechtkomt, moet u een volledig nieuwe milieuvergunning aanvragen. Tegenwoordig kan dat wel in 1 keer samen met de stedenbouwkundige vergunning. Bovendien zijn ze aan elkaar gekoppeld: de bouwvergunning wordt pas van kracht wanneer ook de milieuvergunning is goedgekeurd.

Meer weten?

Hierbij enkele nuttige links om u op weg te helpen:

http://www.ruimtelijkeordening.be

http://www.vlaio.be/artikel/heeft-u-een-milieuvergunning-nodig

http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/milieuvergunningen/milieuvergunning

 

David Leroy
Commercieel directeur
0032 89 819 100